Redovisning

Redovisning

Har du en effektiv bokföring som följer bokföringslagens krav?

Vi hjälper dig upprätta en bokföring som uppfyller såväl bokföringslagens krav som att den specialanpassas för just din verksamhet.

För många företag är redovisning och rapportering betungande. Samtidigt är ekonomisk redovisning viktigt för alla företag, stora som små. Inte bara för att företagets ledning skall kunna se resultat, utan också för att banker, kunder, leverantörer och andra intressenter ska kunna lita på att de uppgifter som lämnats ut om företaget är riktiga

Låt våra redovisningskonsulter ta hand om:

 • Löpande bokföring
 • Kundfakturering
 • Leverantörsfakturering
 • Löneadministration
 • Hyresadministration
 • Upprätthållande av anläggningsregister
 • Avstämningar
 • Skattedeklarationer
 • Månadsrapportering
 • Rådgivning i samband med redovisningsfrågor

Deklaration m.m.

Skatter har funnits i Sverige sedan vikingatiden, vårt nuvarande system för skatt på inkomster fick vi i början av 1900-talet.
Förutom skatt på lön har vi även andra skatter, bolagsskatt, moms mm.

Senast den 3/5 skall deklarationen både för privatpersoner och företag lämnas in och fyllnadsinbetalningen göras. På kvarskatt upp till 30.000 kronor utgår ingen ränta om fyllnadsinbetalning görs senast den 3/5. På högre belopp samt vid senare inbetalningar debiteras en ej avdragsgill ränta om 125% av basräntan. Tänk på att det inte räcker att betala in pengarna till skattekontot. Antingen kan man använda de inbetalningskorten som skickas med deklarationen eller så betalas kvarskatten in till skattekontot, samtidigt som man begär s k utbetalningsspärr avseende till skattekontot inbetalt belopp. Behöver du hjälp, hör av dig till oss.

En stor del av de rättelser som Skatteverket gör handlar om oavsiktliga fel. Vi vill därför med den här informationen hjälpa dig att ta tillvara på dina rättigheter och undvika onödiga fel och frågor från Skatteverket. Detta är ingen heltäckande uppräkning utan endast exempel på vanliga fel. Du är också alltid välkommen att ringa eller mejla oss för att få svar på dina frågor.

Har du sålt aktier?
Tyvärr ser vi många gånger att det blir fel när man ska ange hur mycket man köpt aktierna för (det s.k. omkostnadsbeloppet). Ett tips är att i god tid leta fram sina avräkningsnotor. När det hänt saker efter att man köpte aktierna, t.ex. split eller emission, kan det vara till hjälp att använda vår aktiehistorik. Där kan du se hur omkostnadsbeloppet påverkas av förändringar som skett. Det finns även exempel på hur man redovisar aktieförsäljningar i broschyren SKV 332, som du som sålt aktier fått tillsammans med din deklaration. Om du e-deklarerar är dina sålda aktier redan ifyllda med antal och försäljningsbelopp. Du måste fortfarande fylla i omkostnadsbeloppet själv men alla summeringar sker automatiskt.

Resor till och från arbetet
Det händer att de som begär avdrag för resor till och från arbetet skriver det under ”Tjänsteresor” på deklarationen. Ofta när vi frågar om tjänsteresor så visar det sig handla om resor till och från arbetet istället. Avdragsrätten skiljer sig mellan dessa – så undvik onödiga frågor från oss genom att skriva resor till och från arbetet i rätt ruta.

Bilagor till deklarationen?
Ett vanligt fel är när man har en förtryckt vinst eller förlust avseende försäljning av fonder på deklarationsblanketten och sedan sålt annat som redovisas på en bilaga i inkomstslaget kapital.
Tänk på att du ska fylla i den summerade vinsten eller förlusten på deklarationsblanketten. Har du t.ex. en förtryckt förlust med 10 000 kr och säljer en bostadsrätt med 30 000 kr i vinst ska du alltså fylla i 20 000 kr som vinst. Om du e-deklarerar sker summeringar och överföringar automatiskt och då behöver du inte bekymra dig om detta.

Har du aktier i utlandet?
Om du betalat skatt på utdelningen har du rätt att begära avräkning för utländsk skatt. För en del aktier sker avräkningen med automatik, då behöver du inte göra något. Men för en del aktier måste du komma ihåg att begära avräkning. Det gör du under ”Övriga upplysningar” på din deklaration. Om du har fått avräkning automatiskt så framgår det av den preliminära skatteuträkningen du fått med din deklaration.

Har du sålt bostadsrätt?
En del som sålt bostadsrätter har betalat s.k. kapitaltillskott till föreningen. Det har man rätt att dra av. Glöm därför inte bort att begära avdrag för kapitaltillskottet. Hur mycket kapitaltillskott man betalat framgår av kontrolluppgiften man får från bostadsrättsföreningen.

Beräkna fastighetsskatten när du köpt eller sålt fastighet?
Tyvärr ser vi att det ofta blir fel med fastighetsskatten när en fastighet köpts eller sålts vilket kan innebära att man kanske betalar antingen för mycket eller för lite fastighetsskatt. Tänk på att du bara behöver betala fastighetsskatt om du ägde fastigheten den 1/1. Det är köpekontraktets datum som vanligtvis anger när äganderätten övergår. Om det i köpekontraktet framgår att äganderätten övergår vid ett visst framtida datum gäller den dagen. Tillträdesdagen påverkar alltså inte beräkningen.

Så slipper du kostnadsränta
Om du märker att preliminärskatten inte täcker den slutliga skatten så kan det vara idé att göra en extra inbetalning redan före den 12/2. Om underskottet beräknas till högst 30 000 kr räcker det att du betalar så att beloppet finns på Skatteverkets konto senast den 3/5. Då slipper du helt kostnadsränta. Annars beräknas räntan dag-för-dag.

Så kan man undvika att få skattetillägg
Om någon lämnar oriktiga uppgifter eller undanhåller uppgifter som gör att man betalar för lite skatt kan s.k. skattetillägg påföras. I normalfallet uppgår skattetillägget till 40 procent av den undanhållna skatten. För att undvika att betala skattetillägg så är det bättre att redovisa allt öppet i deklarationen. Är du osäker på hur t.ex. en inkomst ska deklareras är det bättre att beskriva detta under Övriga upplysningar. Då har du talat om att du haft inkomsten och riskerar alltså inte skattetillägg.

Varför JPA Redovisning?

1 – Du behöver göra en affärsplan eller utveckla din verksamhet
Våra konsulter kan hjälpa dig med allt från att affärsplanen blir det verktyg i din verksamhetsutveckling som det skall vara till att hjälpa till med utveckling av en redan igångvarande verksamhet.

2 – Du behöver hjälp med att välja företagsform
Oavsett om Du är enskild näringsidkare, har handels- eller kommanditbolag eller äger aktiebolag så kan vi hjälpa dig att välja rätt företagsform för framtiden. Vi förklarar vad man bör tänka på vad gäller skatter, juridik m m och tillsammans finner vi rätt väg för Dig.

3 – Du känner att Du inte hinner med Din egen redovisning
Du gör Din egen bokföring men börjar nå en punkt där Du inte längre kan, hinner eller orkar med. Vi kan hjälpa Dig tillbaka på spåret och lasta av Dig precis så mycket – eller litet – som Du vill och behöver.

4 – Du har växt och vill delegera
Efter hand som Din verksamhet växer blir det nödvändigt att delegera uppgifter till andra. Att outsourca ”ekonomiavdelningen” kan många gånger vara ett bra sätt att frigöra Din egen tid för att utvecklas ditt företags kärnverksamhet vidare.

5 – Myndighetskontakter
Det finns en aldrig sinande ström av pappersarbete för ett företag vad gäller skatter och juridik, inte minst när verksamheten växer. Vi kan hjälpa Dig med mer än bara skattedeklarationerna. Vi ser till att Du är uppdaterad och med på viktiga lagar och regler Du omfattas av.

6 – Du kanske skall ha revision.
När Din verksamhet nått en viss storlek vad gäller omsättning, balansomslutning och anställda, då blir du skyldig att ha revision. Vi kan hjälpa Dig med att hitta rätt revisor.

7 – Du kanske redan har revision.
Du har redan revision men förstår inte vad revisorn gör – samt tycker Du inte det är värt pengarna. Vi kan hjälpa Dig och stötta upp så förutsättningarna för Din revisors arbete blir så förenklat det bara kan och rimligen blir revisionen då billigare.

8 – Du kanske behöver hjälp med lån
I takt med att reglerna för bankerna blivit alltmer formella och omfattande så har det blivit svårare för mindre företag att låna pengar. Ytterst handlar det om att banken vill vara säker på att kunna få återbetalt med ränta. Vi kan hjälpa Dig i dialogen med banken, se till att kalkyler m.m. tas fram samt presenteras så banken kan tro på Dig och Din idé.

9 – Du har ett företag – men också en familj
Vad händer om Du skiljer Dig? Dör? Om Ni är flera ägare och någon av de andra skiljer sig eller dör. Eller blir långtidssjuk. Situationerna som kan skapa större eller mindre kaos är många. Vi hjälper dig att upprätta testamente, samboavtal, delägaravtal osv, kort sagt, det Du behöver för att tryggt kunna vara fokuserad på Din verksamhet och inte oroa Dig för vad som kan hända om…

10 – Du kanske skall köpa – eller sälja en verksamhet.
Innan Du köper, eller säljer, en verksamhet så tror vi det kan vara oumbärligt att ha en kontakt med oss först. Vi kan guida Dig i köpprocessen så Du betalar rätt samt får det Du betalar för och inget annat. Om Du säljer ser vi till att det Du säljer är i så fint skick som möjligt och ökar förutsättningarna för att Du får så bra betalt som möjligt. I båda fallen hjälper vi givetvis till med såväl avtalsbiten samt skattedelen.

Årsredovisning

Ett aktiebolag ska inom sju månader från räkenskapsårets utgång offentliggöra sin årsredovisning och revisionsberättelse genom att ge in handlingarna till Bolagsverket, annars påförs förseningsavgift.
En årsredovisning med brister godkänns inte utan måste kompletteras.
Känns upprättandet av årsredovisningen som årets prövning? Lugn, vi hjälper dig.
Kontakta oss för mer info.

Ekonomistyrning

För att tillgodose behovet av en fungerande styrning och uppföljning hjälper vi till med att kartlägga företagets ekonomifunktion och rutiner.
Vi kan också se över och identifiera behov av rapportering och uppföljning, ta fram förslag på förbättringar och åtgärder i form av:

 • Nya arbetsrutiner
 • Förbättra planerings- och budgetprocesser
 • Ny ansvarsfördelning
 • Omorganisation
 • Belöningsmodeller

Bokslut

Hur mycket kan du om bokslut? Vi kan ALLT. Det kan du dra nytta av. Vi försäkrar dig om att bokslutet är upprättat enligt lag och god redovisningssed.

Vi ser till att årets bokföring avslutas på ett sätt som passar dig med beaktande av att gällande lagstiftning, normgivning och praxis efterlevs.

Vi bistår också med stöd vid upprättande av kompletta period- och årsbokslut för mindre företag där deras egna kunskaper och erfarenheter kanske inte är tillräckliga. Besitter företaget egen kompetens och själva kan utföra större delen av arbetet, bistår vi med stöd i bokslutsarbetet i form av rådgivning och kvalitetssäkring.

Vi hjälper dig bland annat med:

 • Nya arbetsrutiner
 • Delårsbokslut
 • Årsbokslut
 • Årsredovisning
 • Bokslutsbilagor
 • Deklaration för företag och privatpersoner
 • Rådgivning i samband med skatte- och redovisningsfrågor

Löneadministration

Behöver ni tillfällig hjälp med att göra löner, exempelvis vid sjukdom eller en temporär arbetstopp?
Eller funderar ni på att lägga ut er lönehantering under en längre period, och låta en pålitlig och effektiv specialist sköta allt?

Vi hjälper er med löpande lönebearbetning, kontrolluppgifter, upprättande av skattedeklarationer och semesterberäkningar.
Vi är alltid uppdaterade med gällande lagar, oavsett bransch eller typ av verksamhet.

Om er löneadministrativa process inte är så effektiv som den skulle kunna vara, eller om ni ska implementera ett nytt lönesystem, behöver du kanske ta hjälp av en specialist på området.
Då är det klokt att konsultera en av våra redovisningskonsulter.
Vi kan exempelvis ge förslag på förbättringar och förenklade rutiner.

Affärsrådgivning

Vi har lång erfarenhet av affärsrådgivning vilket du kan dra nytta av i din verksamhet.

Bolagsrätt och affärsjuridik har blivit allt viktigare för såväl små som stora företag, inte minst mot bakgrund av att den löpande redovisningen blivit mer regelstyrd och aktiebolagsrätten successivt reformerats.

Inom vårt kompetensområde återfinns också familjerätt. Inom det familjerättsliga området tillhandahåller byrån bl a boutrednings- och bodelningstjänster.

JPA kan bistå vid generationsväxlingar och andra bolagsrättsliga omstruktureringar, såväl fusion och likvidation som förvärv eller försäljningar. Bland byråns tjänster finns också nybildning av bolag samt upprättande av olika bolagsrättsliga avtal som t ex samarbetsavtal.

Områden där du kan få erfaren hjälp är t ex:

 • Köp av lagerbolag
 • Starta och driva eget företag
 • Affärs- och marknadsplanering
 • Ekonomi- och verksamhetsstyrning
 • Genomlysning av ekonomifunktionen
 • Generationsskiften och företagsvärderingar
 • Köpa eller sälja företag
 • Skattefrågor för dig och ditt företag
 • Rådgivning vid fusion, emission och likvidation