Bokslut

Bokslut

Hur mycket kan du om bokslut? Vi kan ALLT. Det kan du dra nytta av. Vi försäkrar dig om att bokslutet är upprättat enligt lag och god redovisningssed.

Vi ser till att årets bokföring avslutas på ett sätt som passar dig med beaktande av att gällande lagstiftning, normgivning och praxis efterlevs.

Vi bistår också med stöd vid upprättande av kompletta period- och årsbokslut för mindre företag där deras egna kunskaper och erfarenheter kanske inte är tillräckliga. Besitter företaget egen kompetens och själva kan utföra större delen av arbetet, bistår vi med stöd i bokslutsarbetet i form av rådgivning och kvalitetssäkring.

Vi hjälper dig bland annat med:

  • Nya arbetsrutiner
  • Delårsbokslut
  • Årsbokslut
  • Årsredovisning
  • Bokslutsbilagor
  • Deklaration för företag och privatpersoner
  • Rådgivning i samband med skatte- och redovisningsfrågor